پروتز چیست؟

پروتز جایگزین مصنوعی بخشی از اندام یا صورت است که دچار تغییر شکل شده یا از بین رفته است . درمان با پروتز

زمانی است که بازسازی جراحی امکان پذیر نیست یا مریض این روش را ترجیح می د هد . درمان با پروتزها مزایا و معایب

زیادی در مقایسه با بازسازی جراحی دارد . هدف مطلوب یک پروتز به دست آوردن دوباره ی شکل و عملکرد است .

همچنین بافت های حساس و در معرض را محافظت می کند، حفره های در معرض را میپوشاند ، بافت پشتیبانی برای

عینک یا سمعک است و ظاهر را حفظ می کند . یک پروتز باید تا حد امکان بسیار شبیه به آناتومی عضو از دست رفته

باشد تا ظاهری طبیعی دا شته باشد . این کار به بازیابی اعتماد به نفس و کاهش اضطراب فرد در شرایط جمعی کمک

می کند . از آن جا که پروتز بافت زنده نیست ، محدودیت هایی نیز دارد : پروتز ممکن است نتواند حرکات نرمال داشته

باشد ، مثل پوست معمولی قرمز یا آفتاب سوخته نمی شود و برا ی تمیزکردن باید آن را در آورد . حتی بهترین پروتزها هم

در نگاه از نزدیک مشخص هستند.

 

فهرست