مسئول فنی مرکز:

مهندس حسام زارع دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

فهرست