پروتز دست

پروتز دست به صورت چند انگشت با هم طراحی و ساخته می شود.

پروتز دست مزایای فراوانی دارد از جمله از محل جراحی که معمولا حساس است نگهداری می کند, بیمار را برای گرفتن,

فشار دادن یا کشیدن فعال می کند, زیبایی دست را به فرد می دهد, اعتماد به نفس فرد را افزایش می دهد.

 

فهرست