پروتز بینی می تواند پس از حذف جزئی یا کامل بینی، زیبایی را به بیمار برگرداند. همچنین این پروتز از غشاهای مخاطی

ظریف که درغیاب ساختار بینی وجود دارند حفاظت می کند. این نوع پروتز برای نگهداری عینک های چشمی نیز حیاتی

است.

پروتز بینی به صورت سفارشی برای هر فرد به گونه ای طراحی و ساخته می گردد که بیشترین تطابق را با آناتومی باقی

مانده و همچنین رنگ پوست بیمار و… را داشته باشد.

برای اتصال آن از چسب های مخصوص و یا کار گذاشتن آهنربا از طریق عمل جراحی استفاده می شود.

فهرست